BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1868/TCHQ-KTTT
V/v Tái xuất NPL nhập khẩu SXXK quá hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH High PointViệt Nam.
(Khu CN Nhơn trạch I, Nhơn trạch, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 010225/XNK ngày 22/02/2010 của Công tyTNHH High Point Việt Nam về việc đề nghị tái xuất nguyên phụ liệu nhập khẩu đểsản xuất hàng xuất khẩu và không nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với nguyên phụ liệu tái xuất quá hạn 365 ngày, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ khoản 8 Điều 112, Điều 120 Thông tư số 79/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra,giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:

Trường hợp Công ty theo trình bày tại công văn số 010225/XNK nêu trên đã nhập khẩu nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng táixuất ngoài thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu, nếu hồ sơ thuộc diệnhoàn trước kiểm tra sau theo quy định tại Điều 112 Thông tư số 79/TT-BTC thì cơquan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuếxuất khẩu sau cho Công ty.

Đề nghị Công ty TNHH High Point Việt Nam căn cứ quy định nêutrên liên hệ với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu, tái xuất khẩu nguyên phụ liệuđể được xử lý theo quy định.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1457/TCHQ-KTTT ngày19/3/2010 trả lời về vấn đề này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH High Point ViệtNam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông