VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1868/VPCP-KGVX
V/v: xin phép chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Xétđề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (công văn số 1470/KHXH-KCH ngày 11tháng 12 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8881/BKH-QLĐTngày 05 tháng 12 năm 2008) về việc xin phép chỉ định đơn vị nhận thầu hạng mụcdi dời di tích, di vật tại địa điểm khai quật khảo cổ học 62-64 Trần Phú, PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1.Đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu hạng mục di dời di tích, di vật tại địađiểm khai quật khảo cổ học 62-64 Trần Phú.

2.Viện Khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo việc chỉ định thầu nêu trên theo đúng quyđịnh của pháp luật hiện hành

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP; các PTTg;
- Bộ VHTTDL;
- Viện Khảo cổ học – Viện KHXHVN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, ĐP, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc