BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869 /BTP-PBGDPL
V/v báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật năm 2015, Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháphướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Bộ Tư phápđề nghị Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm (theo Đề cươngbáo cáo gửi kèm).

Báo cáo sơ kết đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổbiến, giáo dục pháp luật - 58, 60 Trần Phú, Ba Đình, TP Hà Nội) và qua email:[email protected] trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợpphổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Đỗ Xuân Lân

ĐỀCƯƠNG BÁO CÁO

(kèm theo Công văn số 1869 /BTP-PBGDPL ngày 02 tháng 6 năm2015 của Bộ Tư pháp)

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC[1]

1. Xây dựng văn bản, kế hoạchtriển khai, hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

2. Kết quả triển khai thực hiệnChỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hànhpháp luật của cán bộ, nhân dân, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quảthực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 ban hànhChương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chứcthực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg

3. Kết quả triển khai thực hiệnLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộquản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật(số lượng, chất lượng).

3.2. Triển khai thực hiện Luật phổbiến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhLuật

- Thực trạng hướng dẫn và triểnkhai thực hiện Ngày Pháp luật.

- Tổ chức và hoạt động của Hộiđồng phối hợp PBGDPL các cấp (kiện toàn về tổ chức và kết quả hoạt động).

- Đánh giá các nội dung, hìnhthức, biện pháp PBGDPL mới, có hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

- Thực hiện PBGDPL cho các đốitượng đặc thù, Chương trình phối hợp về PBGDPL.

- Công tác PBGDPL trong các nhàtrường.

- Triển khai thi hành chính sáchxã hội hóa công tác PBGDPL.

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết côngtác PBGDPL.

- Kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL(để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL và thực hiện các Đề án cụ thể): Tổng kinh phí chocông tác PBGDPL năm 2015 (so sánh với năm 2014). Trường hợp chưa bố trí riêngkinh phí dành cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đềnghị nêu rõ lý do. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

3.3. Tổ chức thực hiện các chươngtrình, đề án PBGDPL:

a)Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số04-KL/TW:

- Việc thành lập Ban Chỉ đạoChương trình tại các địa phương;

- Việc triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình;

b) Việc triểnkhai thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2012 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg các Đề án về PBGDPL:

- Thành lậpBan chỉ đạo/Ban điều hành Đề án.

- Ban hànhvăn bản triển khai Đề án.

- Kết quảcụ thể về tổ chức triển khai Đề án.

- Sơ kết,kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Đánh giáchung công tác 6 tháng đầu năm 2015

II. KHÓKHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khókhăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (nguyên nhân chủ quan, khách quan)

2. Giảipháp khắc phục

III. PHƯƠNGHƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ[1] Những số liệu cụ thể đề nghị đưa vào Phụ lục của Báo cáo