BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1869/TCHQ-GSQL
V/v kho bãi chuyên dùng chứa hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 950/HQHP-NV ngày 26/02/2009 của Cục Hảiquan Tp. Hải Phòng báo cáo việc Công ty CP container Việt Nam tập kết containerhàng xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan vào bãi chờ xuất khẩu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Để giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại các khu vựccảng Green port và bãi Viconship (Hải Phòng), Tổng cục đã có công văn số 2624/TCHQ-GSQL ngày 04/6/2008 giao Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ các quyđịnh có liên quan ra Quyết định công nhận kho bãi chuyên dùng chứa hàng hóaxuất khẩu của Công ty CP container Việt Nam tại Phường Đông Hải, quận Hải An,TP. Hải Phòng, với thời hạn hiệu lực là 3 tháng.

Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn hiệu lực theo Quyết định số 6803/QĐ-HQHP ngày 10/6/2008 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Công ty CPcontainer Việt Nam vẫn tiếp tục đưa hàng vào địa điểm trên trong khi chưa có ýkiến của cơ quan Hải quan là không đúng quy định.

Mặt khác, hiện nay tại khu vực cảng Hải Phòng không còn xảyra tình trạng ách tắc hàng hóa XNK, việc gia hạn Quyết định công nhận kho bãichuyên dùng chứa hàng hóa xuất khẩu là không cần thiết.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. HảiPhòng:

- Chấm dứt hiệu lực Quyết định công nhận kho bãi chuyên dùngchứa hàng hóa xuất khẩu của Công ty CP container Việt Nam tại Phường Đông Hải,quận Hải An, TP. Hải Phòng và yêu cầu Công ty cổ phần container Việt Nam đưatoàn bộ số hàng hóa hiện đang lưu giữ, tập kết ra khỏi khu vực kho bãi trêntrước ngày 30/4/2009.

- Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, giám sát kho bãi chuyên dùng(hết thời hạn hoạt động vẫn để cho doanh nghiệp đưa hàng vào địa điểm, khôngbáo cáo Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Tổng cục Hải quan).

- Kiểm tra, xử lý việc Công ty cổ phần container Việt Namtiếp tục đưa hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan chờ xuất khẩu vào tập kếttại địa điểm trên trong khi chưa có ý kiến của cơ quan Hải quan và chưa đượcgia hạn hiệu lực của Quyết định công nhận kho bãi chuyên dùng chứa hàng hóaxuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòngbiết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh