BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1869 TCT/NV5
V/v phân bổ chi phí trước hoạt động miễn thuế môn bài năm 2000

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Chi nhánh Luật D.S Paris
(Trung tâm thương mại Sài Gòn, P616-37 Tôn Đức Thắng, Q1. Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 12/5/2003 của chi nhánh Luật D.S Paris tại thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc phân bổ chi phí trước hoạt động miễn thuế môn bài năm 2000 của chi nhánh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Việc xem xét cách thức phân bổ chi phí trước hoạt động của Chi nhánh Luật D.S Paris thuộc thẩm quyền giải quyết của Vụ chế độ kế toán - Bộ Tài chính. Tổng cục thuế đã chuyển văn thư nói trên của Chi nhánh Luật D.S Paris để Vụ chế độ kế toán xem xét, hướng dẫn.

- Căn cứ quy định tại Điểm 1, mục II, Thông tư số 69/ TC/TCT ngày 5/1/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu nộp thuế môn bài, các cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp thuế môn bài theo quy định. Cơ sở kinh doanh trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm, của 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm. Cơ sở mới ra kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh.

Tổng cục thuế thông báo để Chi nhánh Luật D.S Paris tại thành phố Hồ Chí Minh biết và đề nghị Chi nhánh liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến