BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 187/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Thái Bình.

Trả lời công vănsố 253/XS ngày 4/11/2007 của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Thái Bình về khấutrừ thuế TNDN đối với tiền hoa hồng trả cho đại lý bán vé xổ số. Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Điểm 7 mục IIIphần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý như sau: ''Người nộp thuế giaocho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng cótrách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đạilý''.

Điểm 1.1 mục VIphần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập thường xuyên như sau: ''Tổ chức, cánhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo mức 10% trênsố thu nhập khi chi trả cho cá nhân vãng lai (không có hợp đồng lao động) khoảnthu nhập từ 500 000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạtđộng đại lý hưởng hoa hồng, môi giới...''.

Căn cứ các hướngdẫn nêu trên, đối với các đại lý bán vé xổ số có đăng ký kinh doanh thì Công tyXổ số Kiến thiết tỉnh Thái Bình khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiềnhoa hồng trả cho các đại lý để nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với các đại lýbán vé xổ số là cá nhân không đăng ký kinh doanh thì Công ty Xổ số Kiến thiếttỉnh Thái Bình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạnh tính theo mức 10% trên khoảnthu nhập từ 500 000 đồng/1ần trở lên để nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiệnquyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại mục VI phần B Thông tư số60/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế;TCNH, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương