TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 187/TXNK-CST
V/v thuế nhập khẩu máy phát điện

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Denyo Việt Nam.II-Yên Mỹ- Hưng Yên)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số DVC-HQ-122016-01 ngày 21/12/2016 của Công ty TNHH Denyo Việt Nam vướng mắc về thuế xuất khẩu máy phát điện vào thị trường nội địa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Điều kiện để được

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc Hội thì:

Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại an nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; Danh sách nước, nhóm nước và vùng lãnh thổ này được quy định tại công 16 (đính kèm).

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Cụ thể, hàng hóa để được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính;

(ii) Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam;

(iii) Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công thương;

(iv) Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản mẫu VJ theo quy định của Bộ Công thương.

2. Về mức thuế suất

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì mức thuế suất ưu đãi nhập khẩu (MFN) của mã số 8502.11.00 là 15%, mã số 8502.12.10 là 10%, mã số 8502.12.20 là 10%.

3. Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ khu chế xuất

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì: Hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Đề nghị Công ty TNHH Denyo Việt Nam căn cứ vào các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Denyo Việt Nam biết, thực hiện./.


- Như trên:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng