TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1870/TCHQ-KTTT
V/v: Làm thủ tục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Ban quản lý PMU1
308- Nguyễn Thị Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì hiện nay Ban quản lý PMU1vẫn chưa làm thủ tục nhập khẩu đối với 05 chiếc xe do Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO) nhập khẩu thì công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đã được Bộ Thương mại cho phép Ban quản lý PMU1 nhập khẩu tại chỗ theo công văn số 0390 TN/ĐT ngày 07/02/2001 của Bộ Thương mại.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Ban quản lý PMU1 phải hoàn thành thủ tục nhập khẩu trước ngày 30/06/2006 đối với 05 chiếc xe ôtô nêu trên. Thời điểm tính và nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Nếu sau ngày 30/06/2006 Ban quản lý PMU1 không hoàn thành thủ tục đối với 05 chiếc xe này thì Tổng Hải quan sẽ chuyển hồ sơ của Ban quản lý PMU1 sang cơ quan Điều tra của Bộ Công an để xử lý về hành vi cố tình trốn thuế (nhập hàng không làm thủ tục Hải quan).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo dõi và có báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 30/06/2006 về trường hợp nhập khẩu của Ban quản lý PMU1.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Ban quản lý PMU1 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An