BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1870/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nitrat amon

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34-CV/LH-XNK ngày 02/03/2011 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Long Hải nêu vướng mắc về việc áp mã số mặt hàng Nitrat amon, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tham khảo chú giải HS 2007 thì mặt hàng Nitrat amon (amoni nitrat) thuộc nhóm 31.02, mã số 3102.30.00.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%.

2. Về thuế suất thuế GTGT:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn hướng dẫn số 10722/BTC-CST ngày 16/08/2010 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Nitrat amon.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Tập đoàn Đầu tư Long Hải (Đ/c: 48B Quốc lộ 13, Thuận An, Bình Dương);
- Lưu VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hoàng Việt Cường