TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Nghệ An Công ty TNHH Phú Minh Trí.
(Khối 2, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đềnghị xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu đề ngày 20/10/2013 của Chi nhánh NghệAn Công ty TNHH Phú Minh Trí; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013của Bộ Tài chính quy định về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, đề nghị Chi nhánh Nghệ An Công ty TNHH PhúMinh Trí nộp bổ sung các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuếphải do người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phú Minh Trí đề nghị xácnhận nợ thuế cho Chi nhánh Nghệ An Công ty TNHH Phú Minh Trí;

- Sao y bản chính có đóng dấu Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của Công ty TNHH PhúMinh Trí.

Hồ sơ bổ sung gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: LôE3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy- Hà Nội) để được xem xét, giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánhNghệ An Công ty TNHH Phú Minh Trí được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Phạm Thị Thảo Nguyên - 10B/8 Khu phố Đồng An 3 - phường Bình Hòa - Thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương - ĐT: 0904.938.742
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn