VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án khu vực do FAO tài trợ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 559/BNN-HTQT ngày 12 tháng 3 năm 2009), PhóThủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn làm cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Dự án “Chương trình sinh kếthủy sản khu vực cho các nước Nam Á và Đông Nam Á”, do Tổ chức Nông nghiệp vàLương thực của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ cho Việt Nam và các nước trong khuvực với các nội dung như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônnêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý