BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/TCT-CS
V/v lưu trữ biên lai thu phí, lệ phí.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, nhiều Cục Thuế cóvướng mắc về việc lưu trữ biên lai thu phí, lệ phí. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Các đơn vị thu phí, lệ phí là nhữngđơn vị kế toán thực hiện chế độ kế toán theo quy định của nhà nước.

Theo Điều 40 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ban hành ngày 17/6/2003 thì các đơn vị kế toán có trách nhiệm lưugiữ tài liệu kế toán theo quy định.

Tài liệu kế toán được quy định baogồm cả chứng từ kế toán; trong đó gồm cả biên lai thu phí, lệ phí.

Các đơn vị kế toán khi thu phí, lệphí phải lập biên lai thu phí, lệ phí theo quy định tại Pháp lệnh phí, lệ phísố 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001.

Biên lai thu phí, lệ phí được lậpgồm 03 liên với loại không có mệnh giá và 02 liên với loại có mệnh giá. Trongđó, liên 1 báo soát, liên 2 giao cho người nộp tiền và liên 3 lưu theo Quyếtđịnh số 85/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2008.Loại có mệnh giá không có liên 3.

Liên 1 - báo soát đượcchuyển đến bộ phận kế toán của đơn vị thu để đối chiếu, soát xét, kiểm tra sốthu đã thu được và được lưu trữ tại bộ phận kế toán thu của đơn vị thu theo quyđịnh của Luật kế toán.

Liên 2 - giao cho người nộp tiềnđược lưu trữ tại bộ phận kế toán chi của đơn vị nhận dịch vụ theo quy định tạiLuật kế toán.

Liên 3 - lưu được giữ nguyêntại cuống dùng để thanh toán việc sử dụng ấn chỉ với cơ quan cấp phát ấn chỉ,là cơ quan thuế.

Biên lai có mệnh giá không phải ghinên không thể nhầm lẫn và hủy bỏ, vì vậy được thanh toán ngay khi cấp phát.

Trường hợp cơ quan thu trực tiếp làcơ quan thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục 3, Phần B Quy trìnhnghiệp vụ quản lý, sử dụng biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt banhành kèm theo Quyết định số 246/TCT /QĐ/AC ngày 21/2/2002 của Tổng cục Thuế vàcông văn số 1030/TCT-TCCB ngày 6/3/2008 của Tổng cục Thuế; cụ thể là: liên 1báosoát được lưu trữ theo chế độ lưu trữ chứng từ kế toán tại bộ phận kế toánthuế thuộc Phòng Kê khai và Kế toán thuế để kiểm tra và đối chiếu số thu. Liên2 giao cho người nộp phí, lệ phí là liên 3 giữ nguyên tại cuống, lưu trữ tại bộphận cấp phát ấn chỉ sau khi đã đối chiếu và thanh toán cụ thể với cán bộ thuế,bộ phận nhận biên lai.

Bộ phận Kê khai và kế toán thuếkhông lưu giữ liên 1 - báo soát của biên lai thu phí, lệ phí do các đơn vịkhông thuộc ngành thuế trực tiếp thu hoặc ủy quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế biết và thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu vẫn còn cóvướng mắc cần được phản ánh kịp thời về Tổng cục để được hướng dẫn tiếp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, HT, KK-KTT, TVQT, TCCB;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương