BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871 TCT/NV7
V/v: chính sách thuế đối với lâm trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2001

Kính gửi: Lâmtrường Trà Mi tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 51/CV-LT ngày 4/5/2001 của Lâmtrường Trà Mi hỏi về chính sách thuế đối với diện tích trồng quế, và thu muaquế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với sản phẩm quế khai thác từ rừng trồng củaLâm trường:

Tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN)quy định: “Đối với cây lấy gỗ và các loại cây lâu năm thu hoạch một lần chịumức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác”.

Theo qui định trên tổ chức, hộ gia đình cá nhân sửdụng đất (gọi chung là người sử dụng đất) để trồng cây lâu năm thu hoạch một lầntrong đó có sản phẩm quế khi khai thác phải kê khai nộp thuế SDĐNN bằng 4% giátrị sản lượng khai thác.

2/ Đối với sản phẩm quế mua của bà con nông dân trênđịa bàn:

Trường hợp Lâm trường không trực tiếp sử dụng đấtđể trồng quế mà thu mua quế của dân để chế biến (sơ chế) thì không thuộc diệnchịu thuế SDĐNN nhưng thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo thuếsuất 5% như quy định tại khoản 2.27 Điểm 2 chương II Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2000/NĐ-CPngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, và nộpthuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

3/ Tại Điều 14, Điều 16 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế SDĐNN quy định cụ thể đốivới từng trường hợp việc miễn, giảm thuế SDĐNN đối với đất trồng cây lâu nămđược miễn giảm thuế trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn thuế SDĐNN cho hộnông dân sản xuất ở vùng cao, miền núi... hộ nông dân thuộc dân tộc thiểu sốkhi sản xuất và đời sống còn nhiều khó khăn.

Tại Thông tư số 79/2000/TT-BTC ngày 28/7/2000củaBộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc giảm thuế, miễn thuế SDĐNN cũng đã quy định:Miễn, giảm thuế SDĐNN đối với hộ sản xuất nông nghiệp ở vùng cao, miền núi,biên giới và hải đảo, hộ nông dân thuộc dân tộc thiểu số, các hộ sản xuất nôngnghiệp khác khi sản xuất và đời sống còn nhiều khó khăn thuộc diện hộ xoá đóicủa địa phương.

Trong các văn bản nêu trên nhà nước đã quy định cụthể miễn giảm thuế SDĐNN đối với diện tích đất trồng cây lâu năm và đối với nhữnghộ sản xuất nông nghiệp ở vùng cao, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

4/ Chính sách thu thuế SDĐNN và thu tiền sử dụngđất là 2 chính sách thu khác nhau: Thuế SDĐNN là khoản thu khi sử dụng đất vào mụcđích sản xuất nông nghiệp. Tương tự như thu thuế nhà đất khi sử dụng đất vàomục đích để ở, không phân biệt quyền sử dụng thuộc về ai. Còn thu tiền sử dụngđất theo quy định tại Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 hướng dẫn thihành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ là khoản thu tiềnsử dụng đất khi nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Ngườicó quyền sử dụng đất có thể sử dụng đất vào các mục đích: làm nhà ở, xây dựngnhà để bán hoặc cho thuê... hoặc chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp... sang làm nhà ở, xây nhà để bán, cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Chỉ thị số 19/1999/CT-TTg ngày 16/7/1999 của Thủtướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ gỗ rừng trồngchỉ áp dụng đối với các mặt hàng gỗ xuất khẩu (gỗ nguyên cây và gỗ lóng) không quyđịnh chính sách khuyến khích đối với rừng trồng quế khi khai thác (vỏ cây).

5/ Tại Điểm 1 chương II Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CPngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quyđịnh: “Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm cả hàng gia côngxuất khẩu... xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán cho doanh nghiệpkhu chế xuất và các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ”.

Tại khoản 1.2 Điểm 1 chương III Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên quy định phương pháp khấu trừ thuế theo tỷ lệ 3% trêngiá mua theo hóa đơn, 2% trên giá trị mua vào theo bảng kê đối với hàng hóa lànông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến và tỷ lệ khấu trừ trên đây áp dụng thốngnhất cho cả trường hợp kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Theo quy định trên, trường hợp xuất khẩu sản phẩmquế thì được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%, và được khấu trừ thuế GTGT đối vớisản phẩm quế mua vào theo tỷ lệ đã nêu ở trên.

Tổng cục Thuế trả lời Lâm trường về chính sách thuếnói chung; Đề nghị Lâm trường liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế huyện Trà Myvà Cục thuế tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh