BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/BYT-DP V/v giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chng vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày20 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế tnh, thành ph trc thuộc trung ương.

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng; ngày 16/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư s 34/2018/TT-BYT hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định s 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chng trong đó bao gồm việc giám sát, điều tra, xử trí, đánh giá nguyên nhân, kết luận, báo cáo và thông báo nguyên nhân các trường hp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Đ triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính ph về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 05/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Đến nay đã và đang triển khai tiêm chng đợt 1 vắc xin phòng COVID-19tại các tỉnh, thành phố; kết quả tính đến ngày 17/3/2021 đã tiêm cho hơn 20.000 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu. Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, trong quá trình tiêm chủng đã ghi nhận một số trường hợp sự c bất lợi sau tiêm chủng, tất cả các trường hp này đều được xử lý kịp thời và hiện đã n định.

Đ tiếp tục thực hiện tiêm chng an toàn, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế khn trương triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế và các hướng dn về tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế; Giám sát chặt ch các sự cố bất lợi sau tiêm chủng, khi có trường hp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành x trí kịp thời theo đúng quy định, đồng thời điều tra và tổ chức họp Hội đồng cấp tỉnh ngay để đánh giá, kết luận nguyên nhân, báo cáo và thông báo theo quy định.

2. Thực hiện tiêm chủng an toàn, theo dõi người được tiêm vc xin ít nhất 30 phút sau tiêm tại đim tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc người được tiêm chủng tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe ít nhất 24 giờ sau tiêm và liên hệ ngay với cơ sở y tế nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường.

3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về vắc xinphòng COVID-19, các lợi ích cũng như nguy cơ sự cố bất lợi sau tiêm chủngcó thể có của vắc xin để người dân hiểu và hưởng ứng tham gia tiêm chủng nhằm bảo vệ bản thân, cộng đng và h trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 và Bộ Y tế.

>> Xem thêm:  Công văn 16028/BTC-CST 2014 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng thuốc thú y vắc xin dùng cho thú y

Đ nghị Sở Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c. Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- Các Đ/c Thứ Trưởng;
- Các Cục, Vụ: KCB, QLD, KHTC;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur (để thực hiện);
- Trung tâm KSBT t
nh, thành phố (đ thực hiện)
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Đỗ
Xuân Tuyên