TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------
V/v: Thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Kính gửi
Công ty TNHH TUV Rheinland Aimex Việt Nam
Địa chỉ : Nhà 10, Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12
MST: 0305776069
Trả lời văn thư số 201219-ACC ngày 28/02/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ điểm 2.18.b.2 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản điều chuyển (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 29/02/2012):
Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.
Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:
- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;
- Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;
- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
.....
Trường hợp năm 2011 Công ty TNHH TUV Rheinland Aimex Việt Nam và Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam sáp nhập theo quy định của pháp luật thì chứng từ đối với tài sản điều chuyển là lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Công ty không phải xuất hoá đơn và không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp điều chuyển tài sản khi sáp nhập doanh nghiệp nêu trên.
Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: (TTHT,HC).
TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?