BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc nhập khẩu dầu thô

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
(Đ/c: Số 208 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 1391/BSR-TMTT ngày 7/4/2011 của Công ty TNHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơnvề việc thuế GTGT đánh hai lần đối với dịch vụ bảo hiểm và vận tải dầu thô. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chi phí vận tải và bảo hiểmcủa hàng hóa nhập khẩu:

Căn cứ Thông tư 98/2009/TT-BTC ngày20/5/09 về việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp chonhà máy lọc dầu Dung Quất theo đó việc nhập khẩu của Nhà máy lọc dầu Dung Quấtthực hiện các thủ tục đăng ký tờ khai, tính thuế và thực hiện nộp thuế nhậpkhẩu, thuế GTGT như các hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư 40/2008/TT-BTC này21/5/2008; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì: trịgiá giao dịch là giá mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán chongười bán. Các chi phí vận tải, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác có liênquan trực tiếp đến hàng hóa nhập khẩu do người mua thanh toán và chưa được tínhtrong giá thực tế đã trả hay sẽ phải trả là khoản phải cộng khi xác định trịgiá. Trường hợp chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm đã bao gồm thuế GTGT phảinộp ở Việt Nam thì không phải cộng khoản thuế này vào trị giá tính thuế hàngnhập khẩu.

Đối chiếu với các quy định trên,Công ty TNHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện xác định trị giá tínhthuế như các trường hợp nhập khẩu thông thường khác nên các chi phí vận tải,chi phí bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan đến hàng hóa nếu chưa đượctính trong giá thực tế đã trả hay sẽ phải trả là các khoản phải cộng theo đúngquy định của các Thông tư nêu trên.

2. Về việc chi phí vận tải và bảohiểm nộp thuế GTGT 2 lần ở khâu nội địa và ở khâu nhập khẩu: Tổng cục Hải quanđã có ý kiến tham gia gửi Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáoBộ Tài chính để xem xét và giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH 1 thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường