BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1873/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 399/CTBT /TT-HT ngày 07/03/2008của Cục thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc khấu trừ thuếGTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4, mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn vềđối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: “Cơ sở kinh doanh quyếttoán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sởhữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, sốthuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Tại điểm 3.6 mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướngdẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Cllinh phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn: “Thời hạn nộp hồsơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng,chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậmnhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty quản lý và sửachữa đường bộ 718 và Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71 sáp nhập thànhCông ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71. Trong quá trình sáp nhập, hai công tymua hàng hoá, dịch vụ với khách hàng theo mã số thuế cũ, phát sinh số thuế GTGTđầu vào được khấu trừ thì thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế theo quy địnhtrên. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kểtừ ngày phát sinh hoạt động sáp nhập.

Về hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế sáp nhậpthực hiện theo hướng dẫn tại điểm 9, mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTCnêu trên.

Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71 không được kêkhai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào trên hoá đơn theo mã số thuế của hai côngty trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuậnbiết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương