TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Mega Phương Nam.
(Số 181/31/17 Bình Thới, phường 9, quận 11, Tp Hồ Chí Minh)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 002/CV-MGPN /2013 ngày 20/10/2013 của Công ty Cổ phần Mega Phương Nam về việcxác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoànthành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định, đề nghị Công ty Cổ phần Mega PhươngNam nộp bổ sung sao y bản chính có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký mã sốthuế, gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phốDương Đình Nghệ - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội) để được xem xét,giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Mega Phương Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Bùi Thanh Thám - Số 310 Tân Hòa Đông - Ρ. Bình Trị Đông - Q. Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: 0902.877.933;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn