BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1873 TC/TCT
V/v thuế GTGT đối với mặt hàng Keg INOX nhập khẩu

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

-Báo Đầu tư
-Công ty Cổ phần Phú Minh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 61/CV-PM ngày 08/9/2002 của Công ty cổ phần Phú Minh về việc xác định thuế giá trị gia tăng đói với mặt hàng thùng INOX 30 lít nhập khẩu do Báo Đầu tư chuyển. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, mục I, Phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu dây chuyền, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế giá trị gia tăng cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ.

Đối với mặt hàng thùng keg Inox của Công ty cổ phần Phú Minh, nếu nhập khẩu theo dây chuyền sản xuất bia đồng bộ (trong dây chuyền có thùng keg Inox), dây chuyền bia thuộc lại trong nước chưa sản xuất được thì mặt hàng keg Inox trong dây chuyền sản xuất bia nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, Công ty phải đăng ký thủ tục và khai báo với cơ quan hải quan. Trường hợp Công ty chỉ nhập khẩu thùng keg Inox, không phải là thiết bị đồng bộ của dây chuyền sản xuất bia nêu trên thi mặt hàng keg Inox nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế giá tri gia tăng với mức thuế suất là 10% (mười phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần Phú Minh được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An