BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1874/BTNMT-TCMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi,bổ sung Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ vềưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là dự thảo Nghị định),dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2013.

Để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tàinguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các Sở, ban, ngànhliên quan báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP trên địa bàntrong thời gian qua, cụ thể:

- Chỉ đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện(1) hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ tầng và (2) hỗ trợ, ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ưu đãi về thuế giá trị giatăng (Mục I và Mục 6 trong Phụ lục kèm theo);

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thựchiện (1) hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ tầng và (2) hỗ trợ vốn đầu tư xây dựngcho các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và hệ thống xử lý nước thảisinh hoạt tập trung (Mục 1 và Mục 5 trong Phụ lục kèm theo);

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kếtquả thực hiện (1) ưu đãi tài chính về đất đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng phải di dời và (2) ưu đãi về phí bảo vệ môi trường (Mục 4 và Mục 7trong Phụ lục kèm theo);

- Báo cáo kết quả thực hiện (1) hỗ trợ về giảiphóng mặt bằng và bồi thường và (2) hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Mục2 và Mục 3 trong Phụ lục kèm theo).

Báo cáo tổng hợp của Quý Ủy ban về các nội dung nêutrên đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường,số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; điện thoại: 04.3795.6868 (số máy lẻ 3236) hoặc04.38229728; fax: 04.3822.3189; thư điện tử: [email protected] trướcngày 10 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Ủyban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, Ng77.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

MẪU BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆNNGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2009/NĐ-CP VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Công văn số 1874/BTNMT-TCMT ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tàinguyên và Môi trường)

I. Kết quả thực hiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

1. Kết quả hỗ trợ về đầu tư các công trình hạtầng

- Đơn vị đầu mối: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính

- Nội dung:

+ Báo cáo về kết quả hỗ trợ của địa phương cho cácdự án (1) Xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và (2) Xây dựnghệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo quy định tại Điều8 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định hỗ trợ về đầutư các công trình hạ tầng.

2. Kết quả hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồithường

- Nội dung:

+ Báo cáo kết quả hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệptheo quy định tại Điều 9 Nghị định 04/2009/NĐ-CP .

+ Danh mục các dự án đã được hỗ trợ;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định hỗ trợ về giảiphóng mặt bằng và bồi thường.

3. Kết quả hỗ trợ về tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất

- Nội dung:

+ Báo cáo về kết quả hỗ trợ của địa phương cho từngloại hình hoạt động, sản phẩm bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 10 Nghị định 04/2009/NĐ-CP .

+ Danh mục các dự án đã được hỗ trợ;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định hỗ trợ về tiềnsử dụng đất, tiền thuê đất.

4. Kết quả ưu đãi tài chính về đất đối vớicác cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời

- Đơn vị đầu mối: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Nội dung:

+ Tổng hợp kết quả hỗ trợ của địa phương cho từngloại hình, sản phẩm bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 11Nghị định 04/2009/NĐ-CP .

+ Các dự án hỗ trợ cụ thể;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định ưu đãi tàichính về đất đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời.

5. Kết quả hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cho cácdự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và hệ thống xử lý nước thải sinhhoạt tập trung

- Đơn vị đầu mối: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nội dung:

+ Tổng hợp kết quả hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chocác dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và hệ thống xử lý nước thảisinh hoạt tập trung tại địa phương theo quy định tại Điều 12Nghị định 04/2009/NĐ-CP .

+ Các dự án hỗ trợ cụ thể;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định về hỗ trợ vốnđầu tư.

6. Báo cáo tình hình hỗ trợ, ưu đãi về thuếthu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ưu đãi về thuế giá trịgia tăng

- Đơn vị đầu mối: Sở Tài chính

- Nội dung:

+ Tổng hợp kết quả hỗ trợ, ưu đãi của địa phương vềthuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ưu đãi về thuế giátrị gia tăng theo quy định tại Điều 13, 14, 15 Nghị định04/2009/NĐ-CP

+ Các dự án/ doanh nghiệp được hỗ trợ cụ thể;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định về hỗ trợ, ưuđãi của địa phương về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;ưu đãi về thuế giá trị gia tăng

7. Tình hình ưu đãi về phí bảo vệ môi trường

- Đơn vị đầu mối: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Nội dung:

+ Tổng hợp kết quả ưu đãi của địa phương về phí bảovệ môi trường theo quy định tại Điều 16 Nghị định 04/2009/NĐ-CP .

+ Các dự án/ doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cụ thể;

+ Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trìnhtriển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục, quy định ưu đãi về phíbảo vệ môi trường.

II. Đề xuất sửa đổi, bổ sungcác nội dung khác của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

1. Đề xuất sửa đổi bổ sung loại hình hoạt động, sảnphẩm bảo vệ môi trường cần được ưu đãi, hỗ trợ trong dự thảo Nghị định;

2. Đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung, quy định ưuđãi, hỗ trợ mới trong dự thảo Nghị định.