TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1874/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH CSC Việt Nam
Địa chỉ: 366 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM
Mã số thuế: 0301458001

Trả lời văn thư số 07/CTY ngày 25/03/2013 của Công tyvề thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 23/07/2009 củaBộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 quy định:

“Bổ sung vào tiết 2.1.5 các khoản thu nhập không tínhvào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài họctại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căncứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học”.

+ Tại Điểm f, Khoản 2, Điều 1 quy định:

“Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tácphí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoánchi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối vớitừng trường hợp như sau:

...

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chứckinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

...”.

Căn cứ Khoản 2.8 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN):

“Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quyđịnh của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công táctrong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tàichính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao độngđi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vàochi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp cókhoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí đượctrừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đốivới cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

...”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động,Công ty có chi trả hộ tiền học phí cho con của người lao động là người nướcngoài cư trú tại Việt Nam đang theo học bậc phổ thông, có hóa đơn, chứng từ nộptiền học phí ghitên, địa chỉ vàmã số thuế của Côngty thì khoản tiền này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của ngườilao động. Trường hợp chứng từ nộp tiền học phí không ghi tên Công ty mà ghi tên người lao động thì phải tínhvào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác ở nướcngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh chi phí thuê chỗở cho người lao động trong thời gian công tác ở nước ngoài nếu có hóa đơn hợppháp ghi tên, địa chỉ và mã số thuế của Công ty thì khoản chi này không tínhvào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Web
- Lưu: (TTHT,HC).
659-81316/13-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga