TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1874/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội
(Số 64 đường Bạch Đằng, Ρ.Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 30/6/2013 của Chi nhánh Côngty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóaXNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế quy định vềđại diện của người nộp thuế.

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính; để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế,đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội nộp bổ sung hồ sơnhư sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận nợ thuế của người đạidiện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội, trường hợpủy quyền thì phải có giấy ủy quyền.

- Sao y bản chính tài liệu chứng minh người đạidiện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội.

- Sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần thương mạilâm sản Hà Nội gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết theo quyđịnh.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn