BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1875/BGTVT-VPBCĐ
Vv: Đề nghị phối hợp công tác trong quá trình kiểm toán dự án đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước

Được sự uỷ nhiệm của Bộ trưởng Bộ GTVT, ngày 12/3/2009 Vănphòng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm ngành GTVT đã được đồng chí Phó TổngKiểm toán Nhà nước-Uỷ viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm ngành GTVT tiếp vàtrao đổi công việc liên quan. Căn cứ báo cáo “kết quả làm việc với Kiểm toánNhà nước về phối hợp công tác” số 16/VPBCĐ ngày 17/3/2009, Bộ GTVT đề nghị Cơquan Kiểm toán Nhà nước có sự phối hợp về một số nội dung trong đợt thực hiệnkiểm toán đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh-Trung Lương dự kiến từ 20/4/2009 đến15/6/2009, cụ thể như sau:

Hiện nay, một vấn đề nổi cộm đối với các dự án xây dựng giaothông trong việc phê duyệt, thanh toán làm cơ sở quyết toán khi công trình hoànthành là việc thực hiện bù, trừ chênh lệch do biến động giá theo Thông tư 09của Bộ Xây dựng và văn bản hướng dẫn kèm theo (số 1551/KTXD-BXD ngày01/8/2008).

Hầu hết các chủ đầu tư, Ban QLDA khi gặp các trường hợp đơngiá mua sắm chưa được công bố hoặc trên thực tế có chênh lệch lớn so với giá côngbố của địa phương đều lúng túng, không đủ căn cứ để xác định đơn giá tính bùtrừ theo hướng dẫn của Bộ xây dựng (dựa vào “hoá đơn đỏ” hoặc Chủ đầu tự xácđịnh, quyết định và chịu trách nhiệm). Vì vậy, để phục vụ giải ngân có kinh phícho nhà thầu thi công, phần lớn các Chủ đầu tư mới thực hiện việc tạm duyệt,tạm thanh toán. Do vậy đã làm hạn chế kinh phí đáng lẽ nhà thầu được thanh toánđể có vốn thi công tiếp làm ảnh hưởng đến tiến độ. Đồng thời, việc “tạm duyệt”sẽ dẫn đến nhiều khó khăn do không thực hiện được quyết toán sau khi công trìnhhoàn thành theo qui định hiện hành. Đây cũng là nguyên nhân có thể phát sinhtiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc quản lý chi phí xây dựng.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ GTVT đã có văn bản giaonhiệm vụ cho Cục QLXD và CLCTGT và Ban QLDA Mỹ Thuận xây dựng một “qui trìnhmẫu” thực hiện việc phê duyệt, thanh toán bù trừ chênh lệch giá, trong đó cóviệc xác định đơn giá tính bù trừ. Thực tế, Ban QLDA Mỹ Thuận đã thực hiện trênmột số gói thầu của đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Trung Lương trong thời gianqua.

Để có thể hoàn thiện, phổ biến áp dụng rộng rãi qui trìnhnày đối với các dự án xây dựng giao thông, Bộ GTVT đề nghị cơ quan Kiểm toánNhà nước có sự lưu tâm xem xét các nội dung liên quan đến việc bù trừ chênh lệchgiá của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện kiểm toán dự án đường cao tốc TpHồ Chí Minh-Trung Lương.

Trên cơ sở những ý kiến đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, BộGTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản qui định để quyếtđịnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết đốivới những nội dung vượt thẩm quyền để phổ biến, áp dụng nhằm tháo gỡ nhữngvướng mắc nêu trên.

Bộ GTVT trân trọng sự lưu tâm, phối hợp và giúp đỡ của Cơquan Kiểm toán Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD và CLCTGT;
- Vụ Tài chính;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu VT, VPBCĐ (03);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức