BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/TCT-CS
V/v báo cáo tình hình thực hiện thu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Tài chính có công văn số 217/BTC-CST ngày 8/1/2008hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh phát triểnhạ tầng trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao (phôtô kèmtheo). Để nắm bắt tình hình thực hiện và các vướng mắc liên quan đến công văntrên, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế báo cáo các vấn đề sau:

1) Thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạtđộng chuyển quyền thuê đất của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chếxuất, Khu công nghệ cao qua các năm 2004, 2005, 2006.

Trong đó cụ thể số thuế thu nhập phải nộp đối với:

+ Các hợp đồng chuyển quyền thuê đất phải làm thủtục cấp lại giấy chứng nhận với các cơ quan có thẩm quyền nhưng trong giấy chứngnhận vẫn ghi là thuê lại đất của các doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng.

+ Các hợp đồng chuyển quyền thuê đất phải làm thủtục cấp lại giấy chứng nhận với các cơ quan có thẩm quyền trong giấy chứng nhậnđã chuyển tên sang đơn vị thuê lại.

+ Các trường hợp khác.

2) Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập từhoạt động chuyển quyền thuê đất của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khuchế xuất, Khu công nghệ cao qua các năm 2004, 2005, 2006.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế báo cáo và gửivề Tổng cục Thuế bằng văn bản và qua địa chỉ email: [email protected] trước ngày21 tháng 5 năm 2008.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương