BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1876/BXD-KTXD
V/v áp dụng suất vốn đầu tư XDCT và chỉ số giá XDCT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

Trả lời công văn số 6587/SXD-QLKT ngày 09/8/2010 của Sở Xâydựng Hà Nội về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình và chỉ số giáxây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về suất vốn đầu tư XDCT trụ sở cơ quan, văn phòng làmviệc.

Suất vốn đầu tư XDCT trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc côngbố theo Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 của Bộ Xây dựng chưa bao gồmchi phí xây dựng tầng hầm. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát sửa đổi, bổ sungdanh mục suất vốn đầu tư XDCT cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có bổsung danh mục công trình trụ sở cơ quan, văn phòng. Trước mắt, để xác định suấtvốn đầu tư cho loại công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc (có tầnghầm), có thể tạm thời áp dụng theo 2 cách sau:

- Cách 1: Có thể vận dụng hệ số điều chỉnh (Kđ/c) suất vốnđầu tư như đối với công trình nhà ở chung cư cao tầng có xây dựng tầng hầm.

- Cách 2: Có thể tính suất vốn đầu tư bình quân cho 1m2 sànXD (bao gồm cả sàn XD tầng nổi và sàn XD tầng hầm) trên cơ sở điều chỉnh suấtvốn đầu tư công bố tại Quyết định số 411/QĐ-BXD cho phù hợp với đặc điểm củatừng công trình.

2. Về xác định chi phí dự phòng của dự án:

a) Về thời điểm biến động giá bất thường: Theo quy định tạiđiểm b, mục I.2 Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 thì đối với vậtliệu xây dựng (xi măng, thép xây dựng) nếu trong thời gian tối thiểu 15 ngàyliên tục, giá bán lẻ trên thị trường tăng bình quân từ 15% trở lên so với giáthị trường trước khi có biến động thì được coi có biến động bất thường về giá.Vì vậy, khi xác định chỉ số giá xây dựng công trình bình quân để tính chi phídự phòng cho dự án, nếu các năm lấy chỉ số giá để tính toán IXDCTbq mà có thánghoặc quý trong năm có biến động bất thường về các vật liệu xây dựng chủ yếu (ximăng, thép, cát, đá sỏi….) thì có thể loại trừ tháng hoặc quý trong năm đó sauđó tính bình quân cho các tháng (hoặc quý ) còn lại trong năm.

b) Về xác định mức DIXDCT:Đây là mức dự báo mức chênh lệch biến động chỉ số giá của thời điểm thực hiệndự án so với mức độ trượt giá bình quân năm (IXDCTbq). Mức DIXDCT phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu về vật tư,thiết bị của dự án; phụ thuộc vào việc thay đổi tỷ giá giữa thời điểm lập vàthời điểm thực hiện dự án.

3. Về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình: Theo Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 thì Bộ Xây dựng mới được phép công bốchỉ số giá xây dựng công trình. Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn chỉ được xácđịnh chỉ số giá đối với các công trình xây dựng đặc thù mà chưa có trong chỉ sốgiá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội căncứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn