ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1876/CT-PC
V/v Xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế TPHồ Chí Minh

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nhận được ý kiến của một số Chi cụcThuế nêu vướng mắc về việc áp dụng văn bản để xử lý vi phạm đối với hành vichậm nộp hồ sơ khai lệ phí. Vấn đề này Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có ý kiến nhưsau:

1. Tại Mục I, Phần G của Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật vềthuế, có hướng dẫn hiệu lực thi hành của thông tư này như sau:

Việc xử phạt vi phạm chế độ cung cấp thông tin, vi phạm vềchấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính thuế; vi phạm chậm nộp tiền thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuếphải nộp; hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực phí và lệ phí được thựchiện theo hướng dẫn tại điểm 4, điểm 5, Mục I và Mục II, Mục III, Mục IV Phần BThông tư này. Đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, thu, nộp phí, lệphí và sử dụng phí và lệ phí ngoài các hành vi vi phạm nêu trên thì việc xửphạt được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CPngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực phí, lệ phí.

2. Tại điểm 3b công văn số 4986/TCT-CS ngày 25/12/2008 củaTổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ chậm so với thờihạn quy định thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế tính, ra thông báo tiền lệphí trước bạ phải nộp, đồng thời tiến hành xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuếtheo hướng dẫn tại Mục I, Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC và điểm 2, Mục IThông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạthình thức xử phạt và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký,kê khai thu phí, lệ phí.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trả lời để các Chi cục Thuế biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế “Để báo cáo”
- Phòng TTHT, P.THNVDT, P.KTNB;
- Lưu: HC-LT, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm