BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18761/BTC-ĐT V/v thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,cơ quan khác ở Trung ương;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
-
Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015:

a) Về thời hạn tạm ứng vốn:

Kế hoạch vốn được giao năm 2015 của các dự án được tạm ứng trong năm kế hoạch chậm nhất là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 (trừ trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái đnh cư thì được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016).

b)Thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành:

Kế hoạch vốn được giao năm 2015 của các dự án được thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015; thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn đã tạm ứng).

2. Về việc kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015:

a)Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán, bao gồm: (i) Các dự án vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện theo công văn số 16169/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (ii) Các dự án thuộc Kếhoạch bảo vệ và phát triển rừng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (iii) Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo thực hiện theo quy đnh tại Thông tưsố 22/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèocao. Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện và thanhtoán theo các văn bản hướng dẫn nêu trên.

b)Đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trungương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trungương cho địa phương), vốn trái phiếu Chính phủ cần phải kéo dài thời gian thựchiện và thanh toán sang năm sau được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản3 Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

c)Thời hạn kéo dài thực hiện và thanh toán vốn đầu tư năm 2015 tối đađến hết ngày 31/12/2016; Trường hợp đặc biệt kéo dài quá thời hạn nêu trênthực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3.Đối với vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và vốn đầu tưcông khác do địa phương quản lý, y ban nhân dân các cấp báo cáo Hội đồngnhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Nghịđịnh số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tưcông trung hạn và hằng năm. Đồng thời y ban nhân dân cấp tỉnh có hướng dẫncụ thể về quy trình, thủ tục kéo dài đối với các khoản vốn đầu tư do địa phươngquản lý.

4.Đối với vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vàocân đối ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 củaChính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

5.Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chỉđạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện điều chuyển vốnđược giao trong năm của các dự án không có khả năng thực hiện cho các dự áncó khả năng thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để giải ngânhết kế hoạch vốn đã được giao năm 2015; Khi có khối lượng nghiệm thu đểthanh toán, khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với cơ quan kiểmsoát, thanh toán vốn đầu tư, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơthanh toán vào thời điểm cuối năm.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nướcchỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Sở Tài chính các tỉnh, TP;
-
Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (để thực hiện);
-
Vụ NSNN, Vụ I, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải