BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1877/BXD-QLN
V/v triển khai dự án nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 35/TTr-CT ngày 18/8/2010của Công ty cổ phần đầu tư tài chính và bất động sản Vincon đề nghị hướng dẫnmột số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhà ở thu nhập thấp trên địabàn thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ởcho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tưsố 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua vàquản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 6, sau khi tập hợp đầy đủ Hồ sơ đăng ký của các đối tượngcó nhu cầu, chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp có trách nhiệm xem xét từng Hồsơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện, thứ tự ưu tiênđể lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thuộcdự án do mình làm chủ đầu tư. Việc lựa chọn đối tượng, lập danh sách được mua,thuê, thuê mua nhà ở thực hiện theo thứ tự ưu tiên trên nguyên tắc chấm điểm(người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước).

Tại Điều 5 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD Bộ Xây dựng đã cóhướng dẫn các tiêu chí, thang điểm cơ bản để lựa chọn đối tượng được mua, thuê,thuê mua nhà ở thu nhập thấp. Căn cứ theo đó, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy địnhcụ thể tiêu chí để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhậpthấp trên địa bàn phù hợp với đặc thù của địa phương để hướng dẫn các chủ đầutư thực hiện. Vì vậy, mặc dù chủ đầu tư đã tập hợp đầy đủ Hồ sơ đăng ký của cácđối tượng có nhu cầu nhưng ủy ban nhân dân thành phố chưa có quy định và hướngdẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thunhập thấp trên địa bàn thì các chủ đầu tư vẫn chưa thể thực hiện việc bán, chothuê, cho thuê mua nhà ở được.

Để tạo điều kiện cho Công ty Vincon và các chủ đầu tư nhà ởthu nhập thấp trên địa bàn triển khai thực hiện, đề nghị ủy ban nhân dân thànhphố Đà Nẵng sớm nghiên cứu, ban hành quy định và hướng dẫn cụ thể về tiêu chílựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc khẩn trương phản ánh vềBộ Xây dựng để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c) ;
- Cty CP ĐT TC&BĐS Vincon;
- Lưu: VP, QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam