TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1877/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế NK hàng hóa xuất xứ ISRAEL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông
18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Trả lời công văn số 001/CV-IC ngày 12/4/2006 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông về việc: thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ Israel, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Công văn 2246/BTM-PC ngày 12/4/2006 của Bộ Thương mại về việc: cập nhận danh sách các nước, số vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam; thì:

Hàng hóa nhập khẩu hợp pháp, hợp lệ, có xuất xứ từ Israel được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Việc xác định thuế suất cụ thể phải căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu và các quy định hiện hành có liên quan.

Để biết được cụ thể các quy định hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu cụ thể Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các thông tin khác có liên quan tại Website của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được rõ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An