VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1877/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả các Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN tại Cấp cao ASEAN-14 (Hủa Hỉn, Thái Lan)

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải
- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Xét báo cáo của Bộ Công thương (tờ trình số 2153/TTr-BCTngày 16 tháng 03 năm 2009) về kết quả tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14tổ chức tại Hủa Hỉn, Thái Lan từ ngày 28 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công thương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhấtcủa Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN; Hội nghị trù bị Bộ trưởng kinh tế ASEANtại Cấp cao ASEAN lần thứ 14 đến các Bộ, cơ quan đã đề xuất và chủ trì đàm pháncác Hiệp định kinh tế ASEAN.

2. Về thay đổi cách thức đàm phán ASEAN- EU, giao Bộ Côngthương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu khảnăng và phương án đàm phán song phương về tự do hoá thương mại với EU (FTA songphương Việt Nam-EU), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Bộ Tài chính sớm hoàn thành đề án về Lộ trình cắt giảmthuế quan đối với các sản phẩm xăng dầu theo quy định của Hiệp định CEPT/AFTAđể báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi thông báo cho ASEAN.

4. Đồng ý chủ trương xây dựng Chương trình truyền thông AEC.Trước mắt, giao Bộ Công thương phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và cáccơ quan liên quan tham khảo cách làm của một số nước ASEAN về nội dung, hìnhthức, kế hoạch tuyên truyền; báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việcphân công cho các cơ quan chịu trách nhiệm chính đối với từng nội dung truyềnthông AEC.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng