BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877 TCT/NV1
V.v thuế đối với hàng hóa khuyến mại

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:Nhà máy thuốc lá Thăng Long

Trả lời công văn số 194 TL/TV ngày 16/4/2001 củaNhà máy thuốc lá Thăng Long về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện khuyếnmại hàng hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 11 mục III phần B Thôngtư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì:

1/ Đối với Nhà máy thuốc lá Thăng Long

Đối với sản phẩm thuốc lá do Nhà máy thuốc láThăng Long sản xuất dùng để khuyến mại cho khách hàng, Nhà máy phải tính nộpthuế TTĐB như đối với hàng hoá bán ra theo quy định tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TTĐB.

Nhà máy thuốc lá Thăng Long được tính vào chiphí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản chi phí:chi phí tiếp thị, khuyến mại (bao gồm cả thuốc lá khuyến mại ), tiếp tân, khánhtiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và các khoản chi phí khácnhưng các khoản chi này phải có chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, gắnvới kết quả kinh doanh, và không vượt mức khống chế 5% trên tổng chi phí hợp lýchưa bao gồm các khoản chi này.

2/ Đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồngcủa Nhà máy

Nếu đại lý thực hiện bán đúng giá quy định củaNhà máy thuốc lá Thăng Long, phần sản phẩm khuyến mại cũng thực hiện đúng theoquy chế khuyến mại của Nhà máy, đại lý nhận bao nhiêu hàng khuyến mại, xuất chokhách hàng đúng bấy nhiêu thì đại lý hoa hồng không phải quy đổi số hàng khuyếnmại trên ra giá trị để tính thu nhập (không bán ra) và không bán vào mức bịkhống chế 5% khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của đại lý hoa hồng, doanh thutính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý hoa hồng là hoa hồng được hưởng.

3/ Đối với khách hàng cấp 1 mua thuốc lá của Nhàmáy thuốc lá Thăng Long có thực hiện việc nhận hàng khuyến mại và trả hàngkhuyến mại khi bán hàng của Nhà máy thì:

Nếu thực hiện đúng theo quy chế khuyến mại đãthoả thuận với Nhà máy là nhận bao nhiêu sản phẩm khuyến mại, sau đó cũng xuấttrả bấy nhiêu sản phẩm khuyến mại cho khách hàng tiếp theo (không bán phần sảnphẩm khuyến mại) thì khách hàng cấp 1 không phải tính vào thu nhập phần sảnphẩm khuyến mại này và cũng không phải tính vào mức khống chế chi phí khi tínhthu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp khách hàng cấp 1 hoặc đại lý bán đúnggiá hưởng hoa hồng của Nhà máy nhận sản phẩm khuyến mại từ Nhà máy nhưng có báncho khách hàng tiếp theo hoặc tiêu dùng một phần sản phẩm khuyến mại (tức làkhuyến mại không theo quy chế khuyến mại của Nhà máy) thì phần sản phẩm khuyếnmại tiêu dùng nội bộ hoặc bán thu tiền phải tính vào doanh thu, thu nhập chịuthuế, phần khuyến mại cho khách hàng tiếp theo thì hạch toán vào chi phí khuyếnmại và tính trong mức khống chế theo tỷ lệ quy định khi xác định thu nhập chịuthuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Nhà máy thuốc láThăng Long biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến