BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------

Số: 1878/BGDĐT-GDTX

V/v: Hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010 đối với GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT tổng kết năm học 2009 - 2010 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau :

1. Yêu cầu chung: Ngoài những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX, các sở GD&ĐT căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; Văn bản số 7290/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của địa phương để đánh giá tổng kết năm học 2009 - 2010.

2. Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 gửi về Bộ GD&ĐT. Nội dung báo cáo gồm hai phần:

- Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm);

- Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu 1, 2a,b,c, 3,4 gửi kèm).

Để đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất số liệu thống kê chung của ngành đối với GDTX, Bộ đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện báo cáo đúng quy định tại các mẫu, biểu đã hướng dẫn.

Các báo cáo xin được gửi về hộp thư điện tử: [email protected] hoặc fax (kiêm điện thoại) số 04 8684194 đồng thời gửi bằng công văn theo địa chỉ : Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thường xuyên), số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT chậm nhất là ngày 01/6/2010.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đúng yêu cầu tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển ( để b/c);
- Lưu : VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?