TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty GS Neotek Co.,Ltd
Đ/chỉ: 584 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0312011568

Trả lời văn bản số 01/03/2013 ngày 28/3/2013 củaCông ty về việc kê khai thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài;

"Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

....

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấutrừ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tínhtrên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhậnđược tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanhtoán nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay choviệc khai theo từng lần phát sinh."

Trường hợp Công ty theo trình bày là nhà thầu phụnước ngoài thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuếTNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì Công ty chỉ thực hiện khai quyết toánthuế TKDN khi kết thúc hợp đồng nhà thầu (không phải kê khai quyết toán thuếTNDN theo năm).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga