BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
Số: 1879/TCHQ-TXNK
V/v: trả lời văn bản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UF Ltd;
(Tầng 6, Pacific, 83 B Lý Thường Kiệt ST, Hà Nội)
- Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone VN.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề ngày 30/3/2011 của Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UF Ltd – Chi nhánh Hà Nội; công văn số BS/2011- 02/CV-XNK ngày 6/4/2011 của Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone về việc vướng mắc trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu bằng đồng Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính không quy định việc thông quan hàng hóa nhập khẩu bằng tiền đồng Việt Nam.
- Căn cứ quy định tại Bản hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì về tiêu chí đồng tiền thanh toán, khi khai doanh nghiệp ghi mã của loại tiền tệ dùng để thanh toán (nguyên tệ) được thỏa thuận trong hợp đồng thương mại, áp dụng mã tiền phù hợp với ISO.
Như vậy theo quy định trên thì các văn bản quy định về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không quy định nếu thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam thì không được thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, việc thanh toán đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cần phải tuân thủ các quy định của Pháp lệnh ngoại hối, Luật Thương mại, Đề nghị Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UF Ltd, Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone VN nghiên cứu quy định trên và quy định tại các văn bản pháp luật về Ngân hàng, Luật thương mại để thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, CST(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường