BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1879 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH dệt may Việt Phong

Tổng cục thuế nhận được công văn số 08/KTVP ngày14/4/2003 của Công ty TNHH dệt may Việt Phong về việc thuế nhà thầu đối với trường hợp thuê nước ngoài ra công, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trường hợp các tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp của Công ty thuê bên nước ngoài gia công nếu hoạt động gia công diễn ra ngoài Việt Nam thì không phải nộp thuế theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến