VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1879/VPCP-ĐP
V/v:Tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg và sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủyban Dân tộc

Xétđề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 01/TTr-UBDT ngày 11 tháng 3 năm 2009về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đấtở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khókhăn và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

Đồngý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn nêu trên.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng; TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng