VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1879/VPCP-QHQT
V/v giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại công văn số 176/TĐDM-QLNNL ngày 01 tháng 3 năm 2010 về việc xét cấp Thẻ doanh nhân APEC, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý làm thủ tục cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) cho các cán bộ có tên sau đây:

1. Đồng chí Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn.

2. Đồng chí Vũ Đức Giang, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Bộ Công an hướng dẫn Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm thủ tục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiện; Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc