TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1879TCT/PCCS
V/v: chính sách thuế đối với cá nhân cho mượn tài sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Ông Đinh Quang VĩnhĐ/c: 184 Bà Triệu- Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trả lời đơn thư ngày 25/4/2005 của Ông Đinh Quang Vĩnh hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) … là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng”.

Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, Ông sở hữu chiếc xe ô tô tải nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành do quá niên hạn sử dụng và đã thay đổi thiết kế … Ông đã cho một đơn vị sản xuất mượn chiếc ô tô trên sử dụng cho hoạt động sản xuất và Ông không thu bất cứ một khoản tiền nào trong thời gian cho mượn. Khi kết thúc việc mượn ô tô tải, Bên mượn phải trả lại theo nguyên trạng tài sản khi bắt đầu cho mượn thì Ông không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Nhưng để xác định được hành vi này thì Ông và đơn vị mượn tài sản của Ông phải có hợp đồng giao ước theo quy định để tạo điều kiện cho cơ quan thuế nắm rõ thông tin đối với đơn vị sản xuất có mượn chiếc ô tô của Ông để sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

Trường hợp, sau này cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện Ông có nhận tiền hoặc quyền lợi vật chất thay cho việc nhận bằng tiền từ hoạt động cho mượn chiếc ô tô tải nêu trên thì Ông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Ông được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum
- Lưu: VP(HC), TTHT, PCCS(2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương