BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 188/BXD-KTQH
V/v đầu tư KCN Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích KCN Đông Nam Á, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 413/VPCP-KTN ngày 15/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư KCN LongHậu mở rộng và điều chỉnh diện tích KCN Đông Nam Á, tỉnh Long An; trên cơ sởCông văn số 139/UBND-CN ngày 13/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Mở rộng khu công nghiệp Long Hậu(quy mô gần 110 ha):

- Khu công nghiệp Long Hậu I quymô 142 ha đã xây dựng trạm xử lý nước thải; đã thu hút đầu tư 70% diện tíchđất;

- Khu công nghiệp Long Hậu mở rộngnằm tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cạnh trục giao thông đối ngoại Long Hậu –Hiệp Phước;

- Vị trí là khu vực dân cư thưavà đã đền bù trên 72,3% diện tích đất.

Điều chỉnh diện tích Khu côngnghiệp Đông Nam Á:

- Khu công nghiệp Đông Nam á đãđược Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các khu công nghiệp tập trung ViệtNam với quy mô 100 ha.

Quy hoạch chi tiết khu côngnghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An phê duyệt với quy mô khu công nghiệp396 ha và khu dịch vụ hỗ trợ 239 ha;

- Vị trí khu công nghiệp tiếpgiáp trục vành đai 4; giáp cảng biển Long An đang triển khai đầu tư ; giáp cáctuyến đường đối ngoại của Tỉnh.

- Hiện trạng khu đất là đấttrũng và thường xuyên ngập mặn; không có đất lúa nước.

Bộ Xây dựng thống nhất với chủtrương mở rộng khu công nghiệp Long Hậu và điều chỉnh diện tích khu công nghiệpĐông Nam Á theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tại số 139/UBND-CN ngày 13/01/2009 .

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnhLong An tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, làm rõviệc kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu, khu dâncư, dịch vụ và khu vực xung quanh; đồng thời, do vị trí giáp ranh TP Hồ ChíMinh nên tính chất khu công nghiệp phải là công nghiệp sạch. Đối với khu côngnghiệp Đông Nam Á, chỉ đạo chủ đầu tư có kế hoạch ưu tiên đầu tư hệ thống xử lýnước thải và hệ thống cây xanh khu công nghiệp; hỗ trợ đầu tư hệ thống hạ tầngkỹ thuật, dân cư và dịch vụ ngoài hàng rào hỗ trợ cho sự phát triển của khucông nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để làm cơ sở Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

Nơi nhận:
- như trên
- UBND tỉnh Long An
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính