TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/GSQL-TH
V/v Vướng mắc C/O mẫu D, E

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1047/HQHCM-GSQL ngày 22/04/2011 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc C/O mẫu D, E, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O mẫu D: đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh gửicác C/O mẫu D do Singapore phát hành không có chữ ký của người đề nghị cấp C/Otại ô số 11 về Tổng cục Hải quan đề xác minh tính hợp lệ (kèm bản scan rõ nétgửi vào hòm thư [email protected]). Tổng cục Hải quan sẽ thông báo tới Cục Hảiquan TP.Hồ Chí Minh khi có kết quả trả lời từ phía cơ quan cấp C/O củaSingapore.

2.Về C/O mẫu E:

2.1. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương tạicông văn số 3890/BCT-XNK ngày 29/04/2011 thì đối với C/O mẫu E cấp sau theo quyđịnh tại Điều 11, Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT chỉ yêu cầu tổ chức cấp C/Ocủa nước xuất khẩu đánh dấu vào mục “ISSUED RETROACTIVELY” thuộc ô số 13 vàkhông phải ghi dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY” tại ô số 12 trên C/O mẫu E.

2.2. Về ngày xuất khẩu (date of shipment) ghi trên vận đơn:Tại phiên họp lần thứ ba (03) của Tiểu ban về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp địnhATIGA (SCROO) được tổ chức tại Jakarta, Indonesia từ ngày 10-11/01/2011, cácnước ASEAN đã thống nhất ngày xuất khẩu (date of shipment) là ngày xếp lên tàu(Shipped on board date). Trường hợp trên vận đơn không thể hiện ngày xếp hànglên tàu thì ngày phát hành vận đơn được coi là ngày xuất khẩu. Để thống nhấtvới C/O mẫu D, đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh áp dụng cách xác định ngàyxuất khẩu nêu trên đối với C/O mẫu E.

Trường hợp có sự khác biệt giữa ngày xếp hàng lên tàu (hoặcngày phát hành) giữa Master B/L và House B/L (hoặc giữa Master Airway Bill vàHouse Airway Bill) thì căn cứ vào Master B/L (hoặc Master Airway Bill) để xácđịnh C/O cấp sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quanTp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn