BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/TTrB-P1
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì ATTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban quản lý ATTP Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-BCĐT ƯATTP triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với Chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh triển khai thực hiện các nội dung sau về công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm:

1. Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 09/3/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai Tháng hành động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tháng hành động tại địa phương;

2. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm hướng tới chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 là “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”; Kết hợp làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, song vẫn đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

3. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

4. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm ATTP; về phòng chống dịch bệnh và các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực y tế; khuyến cáo người dân tố giác các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

5. Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP . Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Thanh tra Bộ Y tế hoặc Cục ATTP để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- Bộ trưởng (để b/c);- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);- Các đ/c Phó Chánh Thanh tra Bộ;- Cục ATTP (để phối hợp);- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);- Lưu: TTrB, P1.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Nguyễn Mạnh Cường

 

>> Xem thêm:  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư: Nhiều sai phạm cần chấn chỉnh