BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1880/BXD-VLXD
V/v đề nghị điều chỉnh công suất Nhà máy xi măng lò quay Lào Cai.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 1231/UBND-CN ngày 02/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc “đềnghị quy hoạch điều chỉnh công suất Nhà máy xi măng lò quay Lào Cai”.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về định hướng công nghệ, Bộ Xâydựng thấy đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đưa công suất Nhà máy ximăng Lào Cai từ 350.000 tấn/năm lên 450.000 tấn/năm là hợp lý.

Hiện nay Bộ đang rà soát, tổnghợp các dự án xi măng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hànhQuy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2020 và định hướngđến năm 2030, trong đó có dự án xi măng Lào Cai ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, VLXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam