THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 1880/TTg-QHQT

V/v: Phê duyệt danh mục dự án do FAO tài trợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6812/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường thú y cộng đồng thông qua việc hỗ trợ triển khai Luật An toàn thực phẩm mới và tăng cường hệ thống giám sát, giảm thiểu các nguy cơ về ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền giữa người và động vật" do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 453.600 USD.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện Dự án với nhà tài trợ và chủ trì triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- Cục Thú y (Bộ NN và PTNT);

- VPCP: BTCN; PCN Văn Trọng Lý;

Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3b).16

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải