BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1881/TCHQ-KTTT
V/v Giải quyết khiếu nại giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 524/HQLS-TG ngày 31/3/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế mặt hàng xe ô tôtải nhập khẩu trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2008 của Công ty cổ phầntập đoàn Thành Công, Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại, Công tyTNHH đầu tư thương mại Ngọc Sơn, Công ty cổ phần thương mại Khánh Vũ, Công tycổ phần đầu tư tài chính Hoàng Huy (có danh sách tờ khai kèm theo công văn số524/HQLS-TG ) Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, đối chiếu với cácquy định về kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện phân loại hồ sơ cáclô hàng khiếu nại của các doanh nghiệp nêu trên và xử lý như sau:

1/ Đối với các trường hợp đã tham vấn, bác bỏ trị giá khaibáo, xác định trị giá nhưng quá thời gian quy định tại điểm 3, điểm 4 phần IIIQuy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cụcHải quan, thì xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định, đồng thời lậphồ sơ nêu rõ những nghi vấn chuyển Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiệnkiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để tiếp tục làm rõ những nghi vấnvà xử lý theo quy định.

2/ Đối với các trường hợp đã tham vấn, bác bỏ và xác địnhtrị giá tính thuế theo đúng thời gian quy định tại điểm 3, điểm 4 phần III Quytrình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cụcHải quan nhưng mức giá xác định chưa chính xác, chưa phù hợp với thông tin dữliệu thì thu thập thêm thông tin về giá bán thị trường, giá chào bán của nhàxuất khẩu và các thông tin khác có liên quan để xác định lại trị giá tính thuếcác lô hàng nhập khẩu theo đúng trình tự nguyên tắc và các phương pháp xác địnhtrị giá quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ vềviệc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3/ Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nại tố cáo và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo, đối chiếu với hồ sơ khiếunại của doanh nghiệp để ra quyết định giải quyết khiếu nại của doanh nghiệptheo đúng trình tự, thẩm quyền và nội dung hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 nêutrên.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng