VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1881/VPCP-KTN
V/v thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại văn bảnsố 303/TTr-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc thẩm định và phê duyệt nhiệmvụ Quy hoạch chung xây dựng mở rộng Khu kinh tế Dung Quất, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo đúng chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 184/TB-VPCP ngày 01 tháng 8 năm2008 về lập quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Dung Quất.

- Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chung xây dựng mở rộng Khukinh tế Dung Quất, trình phê duyệt theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNgãi và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý