VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1881/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay chương trình phát triển ngành nông nghiệp với ADB

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 24/NHNN-QHQT ngày 08 tháng 01 năm 2003) về báo cáo kết quả đàm phán khoản vay cho Chương trình phát triển ngành nông nghiệp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 472 BKH-KTĐN ngày 21 tháng 01 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung các Hiệp định khoản vay của khoản vay ADB (Hợp phần cải cách chính sách và Hiệp định khoản vay cho Hợp phần tín dụng) và các văn kiện đi kèm đã được đàm phán và uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký các hiệp định khoản vay của khoản vay ADB với đại diện của ADB.

- Bộ Ngoại giao thông báo cho ADB về việc Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký các hiệp định khoản vay,

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan sớm thực hiện các cam kết chính sách là điều kiện giải ngân đợt 1 của khoản vay.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế cho vay lại đối với Hợp phần tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần