BỘ TÀI CHÍNH
-----------
V/v: Hồ sơ hoàn thuế của DNCX thực hiện quyền nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH Atarih Precission (Việt Nam).
(KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Bộ Tài chính nhận được công văn số HT-APV131209 ngày 09/12/2013 của Công ty TNHH Atarih Precision (Việt Nam) đề nghị giải quyết vướng mắc về việc tờ khai xuất khẩu không có kết quả kiểm hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền nhập khẩu sau đó bán lại hàng hóa cho DNCX khác. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .
Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng; thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau, nếu trường hợp Công ty TNHH Atarih Precission (Việt Nam) thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 8 Điều 113 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (trừ kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu tại khoản 3 Điều 121), kết quả kiểm tra có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu đã thực bán cho DNCX khác thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty tương ứng với hàng hóa đã bán cho DNCX khác.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty TNHH Atarih Precission (Việt Nam) biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường