TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1882/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam
Khu công nghiệp biên hòa II, Biên Hòa – Đồng Nai

Trả lời công văn số 20/CVVN-2006 của Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam (MST: 3600224423) về đề nghị được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tin chi tiết doanh nghiệp trên mạng quản lý rùi ro ngày 26/4/2006, Công ty còn nợ thuế quá hạn các tờ khai: 656/NDT , 657/NDT , 659/NDT ngày 23/3/2006 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư HCM; Đồng thời Công ty đã từng bị cưỡng chế (trong vòng 365 ngày) tờ khai 64/NDT ngày 27/10/2004, tờ khai 64/NDT ngày 27/10/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 1.

Căn cứ quy định tại điểm 2.2. mục II phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì công ty hiện còn nợ thuế quá hạn và đã từng bị cưỡng chế trong vòng 365 ngày. Vì vậy Công ty chưa đủ điều kiện được hưởng ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (phối hợp);
- CHQ TP.HCM, HP phối hợp t/h
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An