BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1882/TCHQ-KTTT
V/v Trị giá tính thuế xe Ssangyong

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 559/HQLS-TG ngày 02/4/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn về việc xác định trị giá tính thuế xe ô tô con 5 chỗ hiệuSsangyong Chairman do Hàn Quốc sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tham khảo thông tin trên mạng Internet, loại xe Ssangyong nhậpkhẩu tại Lạng Sơn tương đương với các dòng xe Mercedes S-class, BMW series 7 vàHyundai Genesis. Giá bán tại thị trường Hà Nội của xe Hyundai Genesis, dungtích 3.8 là 70.000 USD/chiếc. Ngoài ra, trên hệ thống GTT 22 có một số xe tươngtự như đối với xe ô tô 5 chỗ hiệu Ssangyong Chairman CW 700, động cơ xăng, dungtích 3.6, số tự động, 1 cầu sản xuất năm 2009 nêu tại công văn, cụ thể như sau:

- Xe ô tô 5 chỗ hiệu BMW 740Li, động cơ xăng, dung tích2.979cc, sản xuất năm 2008, do Đức sản xuất: 65.508 USD/chiếc.

- Xe ô tô 5 chỗ hiệu BMW 730Li, dung tích 2.996cc, động cơxăng, sản xuất năm 2008, do Đức sản xuất: 48.568 USD/chiếc.

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ quy định tại Thông tưsố 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, trên cơ sở hàng thực nhập vàcác thông tin do Tổng cục cung cấp nêu trên, kết hợp với các nguồn thông tinkhác thu thập được để thực hiện xác định trị giá theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng