NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAMCƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/TTGSNH11
V/v: hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nướcngoài hoạt động tại Việt Nam

Hiện nay, quá trình đàm phán ký kết Hiệp định liênchính phủ theo mô hình 1B (IGA) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ đểthực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ(FATCA) đã đạt được những thỏa thuận cơ bản. Tiếp theo công văn số 1118/TTGSNH7 ngày 24/4/2014 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH)khuyến nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam(TCTD) chủ động đăng ký mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (mã GIIN) nhằm thựchiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA),công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 về thực hiện một số nội dung của FATCA,công văn số 851/TTGSNH11 ngày 27/3/2015 về việc hướng dẫn tiếp tục triển khaithực hiện FATCA; trên cơ sở một số hướng dẫn mới của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)thông báo về thời hạn gửi báo cáo, Cơ quan TTGSNH tiếp tục hướng dẫn triển khaithực hiện FATCA tại các TCTD như sau:

1. Về gia hạn thời gian báo cáo cho IRS:

Theo hướng dẫn trên trang web củaIRS: (i) IRS sẽ gia hạn thời hạn gửi báo cáo bằng bản giấy của các tổ chức tàichính khi thực hiện báo cáo theo FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày 29/6/2015.Các tổ chức tài chính để được gia hạn theo thông báo này cần phải nộp đơn theomẫu của IRS cho IRS chậm nhất vào ngày 29/6/2015; (ii) IRS sẽ chophép các tổ chức tài chính chưa thể báo cáo theo FATCA tạm chưa phải nộp báocáo bằng chuyển file điện tử. Các tổ chức tài chính để được gia hạn theo thôngbáo này cần phải nộp đơn theo mẫu của IRS cho IRS chậm nhất vào ngày13/8/2015.

Do đó, Cơ quan TTGSNH yêu cầu cácTCTD:

- Chưa thực hiện việc báo cáo choIRS vào thời điểm ngày 30/6/2015;

- Các TCTD đã đăng ký mã GIIN cầnnộp đơn theo mẫu cho sẵn của IRS cho IRS đúng thời hạn nêu trên để được gia hạnnộp báo cáo bằng bản giấy và tạm thời chưa nộp báo cáo bằng chuyển file điệntử. TCTD cần thực hiện theo đúng hướng dẫn và gửi đơn theo đúng mẫu do IRS cungcấp1.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoàihoạt động tại Việt Nam không được phép báo cáo thông tin theo yêu cầu của FATCAcho ngân hàng mẹ hoặc đối tác nước ngoài khi chưa có sự chấp thuận của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Hướng dẫn tạm thời về địnhdạng thông tin báo cáo theo FATCA:

Căn cứ hướng dẫn của IRS, các TCTDtiến hành các bước để trao đổi thông tin FATCA theo quy trình sau:

a. Đăng ký mã GIIN2

b. Trang bị chứng chỉ số (CA) đểđảm bảo xác thực và bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin3

c. Tạo và xác nhận tài khoản thôngqua IDES4 để trao đổithông tin

- Tạo tài khoản thông qua công cụđăng ký người dùng và tạo tài khoản

- Xác thực mã GIIN và CA đã đượcchấp thuận

- Nhận xác nhận qua thư điện tử

d. Tạo gói dữ liệu5

- Tạo file dữ liệu theo chuẩn XML6 (tạo file: [mãGIIN]_Payload.xml) và thực hiện ký bằng chữ ký số

- Nén file với công cụ nén zip([mã GIIN]_Payload.zip)

- Mã hóa file (với AES-256 key)([mã GIIN]_Payload)7

- Mã hóa khóa AES với khóa côngkhai ([mã GIIN]_Key)8

- Tạo file chứa thông tin của tổchức báo cáo9 ([mãGIIN]_Metadata.xml)

- Tạo gói dữ liệu để gửi đi bằngcách nén 3 file: tại bước (footnote)7, 8, 9 ([UTC]_[mã GIIN].zip)

đ. Gửi gói dữ liệu thông qua IDESvà nhận thông tin phản hồi10.

Để đảm bảo tính chính xác của dữliệu các TCTD thực hiện kiểm thử (test) bằng cách gửi gói dữ liệu test cho IRSvà nhận phản hồi để chỉnh sửa11.

Trên đây là một số hướng dẫn củaCơ quan TTGSNH tới các TCTD để triển khai thực hiện FATCA. Mọi vướng mắc trongquá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơquan TTGSNH, số điện thoại: 04-3939-2253 và 04.39392252 (khi có yêu cầu về kỹthuật) hoặc Fax: 04-3939-2236./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Chánh TTGSNH (để b/c);
- Lưu VT, TTGSNH11.

KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Phạm Huyền Anh

1 Tham khảo mẫu đơn đính kèm côngvăn này hoặc hướng dẫn và mẫu đơn của IRS tại: http://www.irs.gov/pub/fatca/requestforadditionalextensionoftimetofileform8966fortaxyear2014.pdfhttp://www.irs.gov/pub/fatca/requestforwaiverfromfilingform8966electronicallyfortaxyear2014.pdf

2 Cơ quan TTGSNH đã có hướng dẫnthực hiện

3 Tham khảo cách thức đăng ký vàdanh sách các CA được IRS chấp nhận tại:https://www.ides-support.com/KnowledgeBase/ApproveCertAuth

4 Hỗ trợ và đăng ký tạihttps://www.ides-support.com/Support

5 Tham khảo tài liệu IDES trang 85tại địa chỉhttp://www.irs.gov/Businesses/Corporations/International-Data-Exchange-Service:nghiên cứu ứng dụng example trên github tại địa chỉhttp://irsgov.github.io/IDES-Data-Preparation-Dot-Net/

6 Tham khảo yêu cầu cấu trúc filexml và công cụ hỗ trợ tạo file xml thủcông tại: www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/pert hoặchttp://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966

7Tham khảo tàiliệu IDES trang 89

8Quy trình kýsố, nén và mã hóa tham khảo tài liệu IDES từ trang 87-90

9Tham khảo tàiliệu IDES trang 60, 91

10Tham khảo tàiliệu IDES trang 94

11Kiểm thử dữliệu http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/IDES-Testing-Schedule